Trwa ładowanie...
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
30.12.2022, 14:02

LWB Zawarcie Aneksu do Umowy z Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej „Spółka” lub „Strona”) informuje, że w dniu 30.12.2022 roku zawarł ze spółką Enea Elektrownia Połaniec S.A. (dalej ”Kupujący” lub „Strona”) z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec, Aneks do Umowy sprzedaży węgla energetycznego nr 3/W/2012 z dnia
12.07.2012 r. (dalej „Umowa Wieloletnia”). Umowy Wieloletniej dotyczyły raporty bieżące publikowane w okresie od 2012 roku do 2022 roku, z czego ostatnie informacje o wprowadzonych do niej zmianach zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami nr 4/2021, nr 20/2021, nr 24/2021, nr 27/2021 oraz nr 6/2022 opublikowanymi odpowiednio w dniu 22.01.2021 r., 09.07.2021 r., 04.10.2021 r., 16.12.2021 r., oraz 26.05.2022 r. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla energetycznego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. W wyniku zawarcia Aneksu: - zostaje przedłużony termin obowiązywania Umowy Wieloletniej do dnia 31.12.2028 r. (uprzednio obowiązywała do dnia 31.12.2027 r.), w związku z tym, obejmuje ona okres dostaw węgla energetycznego w latach 2013 – 2028, - ustalono wolumen sprzedaży węgla dla roku 2028, - następuje aktualizacja warunków dostaw węgla energetycznego w roku 2022 (ceny i wolumenu), - następuje wydłużenie terminu odbioru wolumenu roku 2022 do dnia 15.05.2023 r., - ustalono warunki dostaw węgla (cenę i wolumen) w roku 2023. Ponadto w związku z wystąpieniem okoliczności, wypełniających znamiona siły wyższej skutkujących ograniczeniami dostaw w latach 2022-2023, o czym Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 19/2022 z dnia 14 września 2022 r. oraz nr 21/2022 z dnia 27 września 2022 r., Strony postanowiły w Aneksie o odroczeniu wykonania pozostałych dostaw niezrealizowanych z tego tytułu (2023 r.), w związku z tym niezrealizowany wolumen zostanie dostarczony do Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie później niż w roku 2026. Wartość całej Umowy Wieloletniej w latach 2013 – 2028 po zawarciu Aneksu wynosi szacunkowo 10 071 mln zł netto i jest wyższa o 71,4% od wartości opublikowanej w raporcie nr 6/2022 z dnia 26.05.2022 r. Wartość określona w zdaniu poprzednim zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez Strony w latach 2023 - 2028 o wartości szacunkowej ok. 1 097 mln zł. Natomiast wartość Umowy Wieloletniej tylko w latach 2023 – 2028 wynosi 6 839 mln zł netto łącznie z powyższą wartością opcji dodatkowych. Pozostałe warunki Umowy Wieloletniej nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych dla umów tego typu na rynku. Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne ze względu na dominujący udział odbiorcy w portfelu dostaw Spółki.

Inne komunikaty