Trwa ładowanie...
Notowania
UNIMOT: strona spółki
25.01.2023, 14:53

UNT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 1. Raporty kwartalne skonsolidowane wraz z kwartalną informacja finansową: • Raport za I kwartał 2023 r. – 23.05.2023 r. • Raport za III kwartał 2023 r. – 15.11.2023 r. 2. Raport półroczny skonsolidowany wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym: • Raport za I półrocze 2023 r. – 30.08.2023 r. 3. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany: • Raport za 2022 r. – 20.04.2023 r. Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie jest zobowiązany do publikacji raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 r. oraz za II kwartał 2023 r. Jednocześnie, Emitent będący jednostka dominującą informuje, że na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i odrębnego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego. Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty okresowe (kwartalne i półroczne) zawierające odpowiednie skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Ewentualne zmiany terminów publikacji przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-14
UNT Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową
99,80
+1,40
2023-03-07
UNT Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
106,40
-0,38
2023-02-22
UNT Zawarcie kolejnych umów na zakup wagonów kolejowych o istotnej łącznej wartości
107,00
0,00
2023-02-08
UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2022 rok
110,20
-0,54
2023-02-03
UNT Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
106,80
+1,12
2023-01-31
UNT Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco
109,20
+4,95
2023-01-25
UNT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
107,20
+1,49
2023-01-09
UNT Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
91,00
+2,53
2022-12-30
UNT Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. z powodu braku możliwości oszacowania wpływu zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta oraz planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
91,00
-1,21
2022-12-21
UNT Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta drugiego aneksu do Umowy Kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
90,90
0,00