Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
25.01.2023, 15:10

TRK Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:
1. Skonsolidowany raport roczny (SRR) za rok obrotowy 2022 - w dniu 6 kwietnia 2023 r. (Jednostkowy) Raport roczny (RR) za rok obrotowy 2022 - w dniu 6 kwietnia 2023 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: - raport za I kwartał 2023 r. - w dniu 24 maja 2023 r. - raport za III kwartał 2023 r. - w dniu 22 listopada 2023 r. 3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 (PSr) zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – w dniu 27 września 2023 r. Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: Rozporządzenie), Spółka informuje, iż w raporcie skonsolidowanym za I i III kwartał 2023 r. zawarta będzie odpowiednio kwartalna informacja finansowa oraz w raporcie skonsolidowanym za I półrocze 2023 r. zawarte będzie skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu. W związku z powyższym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej jak i skonsolidowanej. Zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Inne komunikaty