Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
27.01.2023, 13:33

LWB Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) działając zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”) podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
1. Raporty okresowe za 2022 r.: - Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 22 marca 2023 r. - Skonsolidowane Sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznej za 2022 r. – 22 marca 2023 r. 2. Raporty okresowe za 2023 r.: a) Skonsolidowane raporty kwartalne: - za I kwartał 2023 r. - 24 maja 2023 r. - za III kwartał 2023 r. - 22 listopada 2023 r. b) Skonsolidowany raport półroczny za: - I półrocze 2023 r. - 13 września 2023 r. Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. i II kwartał 2023 r. Spółka składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki, w serwisie Relacji Inwestorskich (www.ri.lw.com.pl). Podstawa prawna ogólna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty