Trwa ładowanie...
Notowania
UNIMOT: strona spółki
3.02.2023, 19:19

UNT Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 3 lutego 2023 r. przez jego spółkę zależną – UNIMOT Investments sp. z o.o. („UNIMOT Investments”) z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. („Umowa Przyrzeczona” „Strony”). O zawarciu warunkowej umowy przedwstępnej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. („Umowa Przedwstępna”, „Transakcja”). Zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpiło w związku ze spełnieniem się wszystkich uzgodnionych warunków Umowy Przedwstępnej, które umożliwiły zawarcie Umowy Przyrzeczonej.
Na podstawie Umowy Przyrzeczonej Strony zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. („Umowa Przeniesienia”) pod warunkami określonymi w Umowie Przyrzeczonej, tj. związanymi z nieskorzystaniem z prawa pierwokupu przez uprawnione organy. Z chwilą zawarcia Umowy Przeniesienia, spółka Unimot Investments będzie zobowiązana do zapłaty - wyliczonej według mechanizmów ustalonych w Umowie Przedwstępnej - należnej ceny, która została uwzględniona w łącznym szacowanym zaangażowaniu Grupy Emitenta w Transakcję, tj. w kwocie 450 mln zł, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. Emitent uznał powyższą informację za poufną, biorąc pod uwagę wartość Transakcji, a także wpływ Transakcji na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-14
UNT Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową
99,80
+1,40
2023-03-07
UNT Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
106,40
-0,38
2023-02-22
UNT Zawarcie kolejnych umów na zakup wagonów kolejowych o istotnej łącznej wartości
107,00
0,00
2023-02-08
UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2022 rok
110,20
-0,54
2023-02-03
UNT Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
106,80
+1,12
2023-01-31
UNT Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco
109,20
+4,95
2023-01-25
UNT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
107,20
+1,49
2023-01-09
UNT Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
91,00
+2,53
2022-12-30
UNT Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. z powodu braku możliwości oszacowania wpływu zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta oraz planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
91,00
-1,21
2022-12-21
UNT Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta drugiego aneksu do Umowy Kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
90,90
0,00