Trwa ładowanie...
Notowania
UNIMOT: strona spółki
22.02.2023, 14:54

UNT Zawarcie kolejnych umów na zakup wagonów kolejowych o istotnej łącznej wartości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2022 z 30 września 2022 r., Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że 22 lutego 2023 r. powziął informację o tym, że 21 lutego 2023 r. kontrahent podpisał umowę na zakup przez Grupę Emitenta nowych cystern kolejowych, przeznaczonych do przewozu benzyn lub oleju napędowego („Wagony”).
Łączna wartość umów zawartych w tym przedmiocie z tym samym kontrahentem, po publikacji raportu bieżącego nr 44/2022 z 30 września 2022 r., wynosi łącznie 19 425 000 EUR, tj. 92 208 532,50 zł przeliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień zawarcia umowy („Umowy”). W wyniku zawarcia Umów, nabyto Wagony o pojemności około 10 tys. metrów sześciennych, które będą dostarczane stopniowo do 15 lipca 2023 r. Do tej pory zakupiono cysterny (włączając Wagony, o których mowa powyżej) o łącznej pojemności ponad 18 tys. metrów sześciennych. Zakupione Wagony stanowią istotne uzupełnienie bazy logistycznej Grupy Emitenta i będą w pierwszej kolejności wykorzystywane przez Grupę Emitenta, a także – w miarę możliwości – będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Rozwój własnych zasobów kolejowych pozwoli na uelastycznienie działalności i podniesienie efektywności obrotu paliwami płynnymi w Grupie Emitenta. Emitent uznał powyższą informację za poufną, z uwagi na istotną łączną wartość umów zawartych z jednym podmiotem, licząc począwszy od dnia publikacji ostatniego raportu bieżącego w tej sprawie, tj. od 30 września 2022 r., a także fakt, iż zakup własnych wagonów kolejowych stanowi element realizacji przez Emitenta jego strategii biznesowej związanej z rozwojem działalności na rynku logistycznym paliw.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-14
UNT Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową
99,80
+1,40
2023-03-07
UNT Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
106,40
-0,38
2023-02-22
UNT Zawarcie kolejnych umów na zakup wagonów kolejowych o istotnej łącznej wartości
107,00
0,00
2023-02-08
UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2022 rok
110,20
-0,54
2023-02-03
UNT Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
106,80
+1,12
2023-01-31
UNT Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco
109,20
+4,95
2023-01-25
UNT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
107,20
+1,49
2023-01-09
UNT Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
91,00
+2,53
2022-12-30
UNT Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. z powodu braku możliwości oszacowania wpływu zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta oraz planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
91,00
-1,21
2022-12-21
UNT Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta drugiego aneksu do Umowy Kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
90,90
0,00