Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
27.02.2023, 10:22

AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 6 do umowy wspólników Eurozet

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Agora”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 7/2023 z dnia 19 lutego 2023 oraz raportu nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku, a także do raportów bieżących nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r., 2/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., 16/2022 z dnia 19 maja 2022 r., 26/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., 29/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. oraz 31/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., niniejszym informuje, że Spółka zakończyła w dniu dzisiejszym negocjacje z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze („SFS Ventures”), w wyniku których zawarła z SFS Ventures aneks nr 6 do Umowy Wspólników zawartej 20 lutego 2019 r. („Aneks”)(„Umowa”).
Aneksem zmieniono w szczególności: a) Zasady realizacji przez Spółkę uprawnienia do nabycia udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. („Eurozet”) posiadanych przez SFS Ventures („Opcja Call”), w ten sposób, że Spółka będzie uprawniona do wykonania Opcji Call w dwóch częściach, tj. w części pierwszej Spółka będzie uprawniona do nabycia od SFS Ventures 110 udziałów stanowiących 11% kapitału zakładowego Eurozet oraz 11% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet, której wykonanie umożliwi Spółce uzyskanie pakietu większościowego udziałów w Eurozet („Opcja Call 1”), a w części drugiej Spółka będzie uprawniona, ale nie zobowiązana, do nabycia wszystkich pozostałych udziałów należących do SFS Ventures w Eurozet przez Spółkę lub wskazany przez nią podmiot trzeci („Opcja Call 2”). Termin wykonania Opcji Call 2 upływa 31 lipca 2025 roku (zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Umowy). Aneks wprowadza również zmiany dostosowujące zasady ustalania i korekty ceny do zmiany zasad realizacji przez Spółkę Opcji Call, w tym ustaliły minimalną cenę udziałów nabywanych w ramach Opcji Call 2 ustalaną według formuły określonej w Umowie. b) Zasady corporate governance Eurozet w celu ochrony praw mniejszościowego wspólnika na wypadek wykonania przez Spółkę Opcji Call 1 i uzyskania przez Spółkę pakietu większościowego udziałów w Eurozet, w tym (i) uprawnienia osobiste Spółki i SFS Ventures do powoływania członków organów spółki, zgodnie z którymi Spółce jako wspólnikowi większościowemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania wszystkich członków Zarządu oraz dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, (ii) katalog spraw, dla których wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej kwalifikowaną większością głosów, który obejmie również zawieranie umów z podmiotami powiązanymi ze Spółką, których roczna wartość przekracza określoną w Umowie wartość. c) Zasady wzajemnej współpracy i wymiany informacji między Spółką a SFS Ventures w okresie po wykonaniu Opcji Call 1 przez Spółkę. Dodatkowo, w Umowie Wspólników dodano postanowienie dotyczące możliwości skrócenia okresu wykonania Opcji Call 2 w przypadku niespłacenia przez Spółkę pożyczki udzielonej Spółce przez SFS Ventures na nabycie 110 udziałów w ramach Opcji Call 1 w dodatkowym terminie wynikającym z umowy pożyczki zawartej między Spółką a SFS Ventures. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-27
AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2027 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-27
AGO Uchwały podjęte po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-24
AGO Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
5,56
-1,98
2023-03-15
AGO Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 1. kwartał 2023 roku
6,00
-3,17
2023-03-01
AGO Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2023 r.
5,80
+1,72
2023-02-27
AGO Zawarcie Umowy Sprzedaży 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w wykonaniu Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 11% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. i złożenie przez Spółkę zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i zawarcie przez Spółkę z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze umowy pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. od SFS Ventures s.r.o., w wyniku którego to nabycia Spółka stanie się większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o.o. oraz dokumentów zabezpieczenia spłaty pożyczki
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 6 do umowy wspólników Eurozet
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A
5,56
+2,52