Trwa ładowanie...
Notowania
UNIMOT: strona spółki
14.03.2023, 14:27

UNT Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z 31 stycznia 2023 r. Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 14 marca 2023 r. umowy o gwarancję ubezpieczeniową z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. („Gwarant”) w celu zabezpieczenia zapłaty podatku akcyzowego i opłat paliwowych przez LOTOS Terminale S.A. („Lotos Terminale”) obowiązującej po nabyciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. Unimot Investments sp. z o.o. 100 proc. akcji Lotos Terminale.
Kwota gwarancji wynosi 150 mln zł, a okres gwarancji maksymalnie 12 miesięcy. Beneficjentem gwarancji, o której mowa powyżej jest Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej. Wraz z wyżej wymienioną umową Emitent wystawił na rzecz Gwaranta weksel własny in blanco z deklaracją wekslową celem zabezpieczenia roszczeń regresowych wynikających z gwarancji. Biorąc pod uwagę wartość umowy o gwarancję ubezpieczeniową, Emitent uznał niniejszą informację za poufną.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-14
UNT Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową
99,80
+1,40
2023-03-07
UNT Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
106,40
-0,38
2023-02-22
UNT Zawarcie kolejnych umów na zakup wagonów kolejowych o istotnej łącznej wartości
107,00
0,00
2023-02-08
UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2022 rok
110,20
-0,54
2023-02-03
UNT Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
106,80
+1,12
2023-01-31
UNT Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco
109,20
+4,95
2023-01-25
UNT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
107,20
+1,49
2023-01-09
UNT Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
91,00
+2,53
2022-12-30
UNT Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. z powodu braku możliwości oszacowania wpływu zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta oraz planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
91,00
-1,21
2022-12-21
UNT Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta drugiego aneksu do Umowy Kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
90,90
0,00