Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
15.03.2023, 14:25

AGO Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 1. kwartał 2023 roku

Zarząd Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”) informuje, że w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Agora w pierwszym kwartale 2023 r. ujmie zysk z tytułu ponownej wyceny posiadanych przez Spółkę 400 udziałów w kapitale zakładowym spółki Eurozet sp. z o.o. („Eurozet”).
Przy rozliczaniu nabycia 110 udziałów w Eurozet dokonanego w dniu 27 lutego 2023 r. (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2023), Grupa Agora dokona również ponownej wyceny dotychczas posiadanych 400 udziałów Eurozet do ich wartości godziwej na dzień przejęcia kontroli, tj. 27 lutego 2023 r., zgodnie z wymogami MSSF 3. W rezultacie, w pierwszym kwartale 2023 r. Grupa Agora wykaże zysk z tytułu ponownej wyceny uprzednio posiadanych 400 udziałów Eurozet, który zostanie ujęty w przychodach finansowych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Agora w pierwszym kwartale 2023 r. Zysk z tytułu ponownej wyceny we wstępnej wysokości 45 304 tys. zł został dokonany w oparciu o wartość bilansową inwestycji w spółkę stowarzyszoną Eurozet na dzień 31 grudnia 2022 r. Ostateczna wycena nabytych aktywów netto, wartości firmy oraz zysku z tytułu ponownej wyceny uprzednio posiadanych udziałów zostaną ostatecznie wyliczone na dzień przejęcia kontroli nad Eurozet i przedstawione w raporcie okresowym za I kwartał 2023 r. Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-27
AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2027 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-27
AGO Uchwały podjęte po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-24
AGO Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
5,56
-1,98
2023-03-15
AGO Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 1. kwartał 2023 roku
6,00
-3,17
2023-03-01
AGO Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2023 r.
5,80
+1,72
2023-02-27
AGO Zawarcie Umowy Sprzedaży 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w wykonaniu Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 11% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. i złożenie przez Spółkę zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i zawarcie przez Spółkę z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze umowy pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. od SFS Ventures s.r.o., w wyniku którego to nabycia Spółka stanie się większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o.o. oraz dokumentów zabezpieczenia spłaty pożyczki
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 6 do umowy wspólników Eurozet
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A
5,56
+2,52