Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ODL Q 1/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-05-05    
 
 
  ODLEWNIE POLSKIE SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ODLEWNIE Metalowy (met)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  27-200 Starachowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  inż. Władysława Rogowskiego 22  
  (ulica) (numer)  
  (0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82  
  (telefon)  (fax)  
  zarzad@odlewniepolskie.pl odlewniepolskie.pl  
  (e-mail)  (www)  
  664-00-05-475 290639763  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów85 79771 35118 25313 354 
 Zysk/strata z działalności operacyjnej22 88410 7534 8682 314 
 Zysk/strata brutto22 78111 4354 8472 461 
 Zysk/strata netto18 3769 2463 9091 990 
 Aktywa (stan na koniec okresu)195 267159 92241 76434 373 
 Kapitał własny (stan na koniec okresu)138 503107 68529 62323 146 
 Kapitał zakładowy (stan na koniec okresu)30 16430 1646 4526 483 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec okresu)56 76452 23712 14111 228 
 Zobowiązania krótkoterminowe39 17542 0058 3799 028 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 1654 9424 7151 063 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 949-6 776-1 478-1 458 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 037350-2 98675 
 Przepływy pieniężne netto1 179-1 484251-319 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec kwartału (w szt.)20 109 62120 109 62120 109 62120 109 621 
 Liczba akcji ( w szt.) na koniec okresu20 109 62120 109 62120 109 62120 109 621 
 Zanualizowany zysk / strata na jedną akcję w zł/EUR (zysk zanualizowany/ średnia ważona liczba akcji)1,991,180,420,25 
 Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR (kapitał własny/ liczba akcji)6,895,351,471,15 
       
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="left"> <span><font size="2" face="Arial">Do przeliczenia wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie&#160; Sp&#243;&#322;ki za I kwarta&#322; 2023 r. i danych por&#243;wnawczych za I kwarta&#322; 2022 r. przyj&#281;to:</font></span><br><span><font size="2" face="Arial">-&#160;&#160;dla pozycji rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych &#347;redni kurs dla waluty EUR obliczony jako &#347;rednia arytmetyczna&#160;</font></span><br><font size="2" face="Arial"><span>&#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych&#160; przez NBP na ostatni dzie&#324; roboczy ka&#380;dego miesi&#261;ca od stycznia do marca danego roku, tj.:</span><br><b><span>1 EUR = 4,7005 PLN&#160; dla I kw. 2023 r.</span></b><br><b><span>1 EUR = 4,6472 PLN&#160; dla I kw. 2022 r.</span></b><br><span>-&#160;&#160;&#160; dla pozycji bilansowych&#160; przyj&#281;to &#347;redni kurs NBP &#160;dla waluty EUR obowi&#261;zuj&#261;cy na dzie&#324; bilansowy, tj.:</span><br><b><span>1&#160; EUR&#160; =&#160; 4,6755 PLN na dzie&#324;&#160; 31.03.2023 r.&#160;&#160; -&#160; tabela NBP nr 064/A/NBP/2023 z dnia&#160; 31.03.2023 r.</span></b><br><span><b>1&#160; EUR&#160; =&#160; 4,6525 PLN na dzie&#324;&#160; 31.03.2022 r.&#160;&#160; -&#160; tabela NBP nr 063/A/NBP/2022 z dnia&#160; 31.03.2022 r.</b></span><br><b><span>Najwy&#380;szy &#347;redni kurs </span></b><span>ustalony przez NBP dla waluty EUR&#160; w&#160; okresie od stycznia do marca &#160;bie&#380;&#261;cego i ubieg&#322;ego roku wyni&#243;s&#322;: </span><br><b><span>1 EUR&#160; =&#160; 4,7895 PLN&#160;&#160;&#160; og&#322;oszony&#160; na dzie&#324; 13 lutego 2023 r.</span></b><br>1 <b><span>EUR&#160; =&#160; 4,9647 PLN&#160;&#160;&#160; og&#322;oszony&#160; na dzie&#324;&#160; 7 marca 2022 r.</span></b><br><b><span>Najni&#380;szy &#347;redni kurs</span></b><span>&#160; ustalony przez NBP dla waluty EUR&#160; w&#160; okresie od stycznia do marca &#160;&#160;bie&#380;&#261;cego i ubieg&#322;ego roku wyni&#243;s&#322;: </span><br><b><span>1 EUR = 4,6688 PLN&#160;&#160; og&#322;oszony na dzie&#324; 4 stycznia 2023 r.</span></b><br><b><span>1 EUR = 4,4879 PLN&#160;&#160; og&#322;oszony na dzie&#324; 10 lutego 2022 r.</span></b></font><br><span><font size="2" face="Arial">Zanualizowany zysk na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; w wysoko&#347;ci 1,99 z&#322;&#160; na koniec I kwarta&#322;u 2023 r. (1,18 z&#322;&#160; na koniec I kwarta&#322;u 2022 r.) wyliczono </font></span><br><span><font size="2" face="Arial">dziel&#261;c zysk netto za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. w kwocie 40 032 tys. z&#322; &#160;przez &#347;redniowa&#380;on&#261; liczb&#281; akcji wyst&#281;puj&#261;c&#261;</font></span><br><span><font size="2" face="Arial">w tym okresie, kt&#243;ra wynios&#322;a 20&#160;109 621 szt. </font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="left"> <span><font size="2" face="Arial">Warto&#347;&#263; ksi&#281;gow&#261; na jedn&#261; akcj&#281; w wysoko&#347;ci 6,89 z&#322; na dzie&#324; 31.03.2023 r. (5,35 z&#322;&#160; na dzie&#324; 31.03.2022 r.) wyliczono dziel&#261;c warto&#347;&#263; kapita&#322;u w&#322;asnego&#160; na dzie&#324; 31.03.2022 r. wynosz&#261;cego 138 502&#160;tys. z&#322; (odpowiednio na dzie&#324; 31.03.2022r.: 107 685 tys. z&#322;) &#160;przez &#160;liczb&#281; &#160;akcji &#160;</font></span><br><span><font size="2" face="Arial">zwyk&#322;ych &#160;wyst&#281;puj&#261;cych na dzie&#324; 31.03.2023 r. i 31.03.2022 r., tj. 20&#160;109 621 sztuk. </font></span> </p> </body> </html> 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 SF_OPSA_2023-03-31_pl.xhtmlSF_za_1_kw_2023 
 SF_OPSA_2023-03-31_pl.xhtml.XAdESSF_za_1_kw_2023_podpisy 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-05Zbigniew RondudaPrezes Zarządu  
 2023-05-05Leszek WalczykWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty