Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ODLEWNIE: strona spółki
15.05.2023, 16:52

ODL Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 15.05.2023 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 maja 2023 roku akcjonariuszami, którzy posiadali powyżej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli:
1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP Invest z siedzibą w Starachowicach, posiadająca 5 765 246 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 44,1955% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 28,6691% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, 2.Pan Adam Żyła posiadający 3 681 500 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 28,2218% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 18,3072% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, 3.Pan Marcin Wąsiel posiadający 1 503 900 (jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 11,5287% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 7,4636% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, 4.Pan Leszek Walczyk posiadający 1 230 578 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 9,4334% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 6,1193% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, 5.Pan Zbigniew Ronduda posiadający 732 000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 5,6114% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 3,6400% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm.).

Inne komunikaty