Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ODLEWNIE: strona spółki
15.05.2023, 17:01

ODL Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2022 rok

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2022 r. w kwocie 10 054 810,50 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) według następujących zasad:
1.w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20 109 621 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji), 2.na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), 3.dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2022 (dzień dywidendy) ustala się na 31 maja 2023 r., 4.ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2023 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty