Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ODLEWNIE: strona spółki
16.05.2023, 16:02

ODL Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w związku ze złożeniem w dniu 28 października 2022 roku przez Pana Zbigniewa Rondudę rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 maja 2023 roku odwołała z dniem 30 czerwca 2023 roku Pana Zbigniewa Rondudę z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (Członka Zarządu) Spółki. Jako powód rezygnacji Pan Zbigniew Ronduda podał chęć zakończenia aktywności zawodowej (raport bieżący nr 16/2022 z 28.10.2022 r.).
Rada Nadzorcza Panu Leszkowi Walczykowi powołanemu w skład Zarządu, który dotychczas pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, (raport bieżący nr 16/2022 z 28.10.2022 r.), powierzyła z dniem 1 lipca 2023 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pan Leszek Walczyk pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach i jest zatrudniony w Spółce na stanowisku Dyrektora Naczelnego. Pan Leszek Walczyk posiada 20% udziałów w OP Invest Sp. z o.o., strategicznym, długoterminowym, znaczącym Akcjonariuszu Spółki. Nie posiada powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki. Pan Leszek Walczyk jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2002 zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1982-1985 pracował jako inspektor w Wydziale Przemysłu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w latach 1985-1987 pracował kolejno jako specjalista, Kierownik Zespołu Ekonomicznego, Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, Zastępca Dyrektora Biura Ekonomicznego w Przedsiębiorstwie Eksportu Usług Technicznych EXBUD w Kielcach. W latach 1991-2001 był Dyrektorem Finansowym, Głównym Księgowym, Członkiem Zarządu, Wiceprezesem Zarządu EXBUD S.A., a następnie Prezesem Zarządu EXBUD SKANSKA S.A. w Kielcach. Od 2002 do maja 2015 roku pan Leszek Walczyk był Prezesem Zarządu OP Invest Sp. z o.o. Od 2002 roku do 19 maja 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Pan Leszek Walczyk pełnił funkcje w organach nadzorczych następujących podmiotów: w latach 1991-2001 Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Gdańsku, w latach 1999-2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych S.A. w Kielcach, w latach 1999-2000 Członek Rady Nadzorczej Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Rzeszowie, w latach 1998-2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej Hydrotrest S.A. w Krakowie, w latach 1998-2000 Członek Rady Nadzorczej Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie, w roku 2000 Przewodniczący Rady Nadzorczej Energomontaż Zachód, w latach 2004-2010 Członek Rady Nadzorczej Kieleckiej Grupy Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Kielcach, od lutego 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach. Od czerwca 2015 roku jest Członkiem Zarządu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Kielcach. Od 2019 roku Jest Członkiem Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Pan Leszek Walczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty