Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SEKO: strona spółki
5.05.2023, 17:15

SEK SA-Q 1/2023: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny SA-Q1/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) 
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 
       data przekazania:2023-05-05    
 
 
  SEKO SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SEKO S.A. Artykuły spożywcze  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  89-620 Chojnice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Zakładowa 3  
  (ulica) (numer)  
  +48525108140 +48523967351  
  (telefon)  (fax)  
  seko@sekosa.pl www.sekosa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5860102990 190601172  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów70 83448 16815 06910 365 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 992-9611 488-207 
 Zysk (strata) brutto6 986-1 0011 486-215 
 Zysk (strata) netto5 712-8591 215-185 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 6532 6742 054575 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 336-5 566-1 774-1 198 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-28316-603 
 Przepływy pieniężne netto, razem1 034-2 876220-619 
 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)149 371141 35131 94830 139 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)64 68562 37713 83513 300 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 82612 2872 3152 620 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 49141 7609 7308 904 
 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)84 68678 97418 11316 839 
 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)665665142142 
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 650 0006 650 0006 650 0006 650 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,86-0,130,18-0,03 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,86-0,130,18-0,03 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12,7311,882,722,53 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12,7311,882,722,53 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 
   
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
 
 PlikOpis 

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
 
 SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU 
 (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
 
 PlikOpis 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 
 POZOSTAŁE INFORMACJE 
 (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
 
 PlikOpis 
 11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2023.pdfPozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2023 r. 
 11a_SA_Q1_2023_SEKO_SA.pdfSprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r. podpisane elektronicznie 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-05Kazimierz KustraPrezes Zarządu  
 2023-05-05Joanna SzymczakWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty