Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REINO: strona spółki
29.06.2023, 23:44

RNC Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") w dniu 29 czerwca 2023 r. powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z wynikami głosowania nad każdą z nich.
Ponadto Spółka informuje, że: • Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, • nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, • nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty