Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MAK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
      
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okres   
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  35-082 Rzeszów  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Podkarpacka 15a  
  (ulica) (numer)  
  017 8753010 017 8753020  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@makarony.pl www.makarony.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8133278856 691674708  
  (NIP)  (REGON)  
 BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 
 (firma audytorska)          
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Dane skonsolidowane Grupa Makarony Polskie     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów182 265148 17039 51131 915 
 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej21 37317 8654 6333 848 
 Zysk (strata) brutto20 44316 6604 4323 588 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej16 48514 1393 5743 045 
 EBIT21 37317 8654 6333 848 
 EBITDA (EBIT + amortyzacja)28 41122 2916 1594 801 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 3268 1753 1051 761 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 2 607- 16 377- 565- 3 527 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 7 506- 9 804- 1 627- 2 112 
 Przepływy pieniężne netto, razem4 213- 18 006913- 3 878 
 Aktywa razem ***242 758239 33254 54851 031 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***109 888116 41824 69224 823 
 Zobowiązania długoterminowe ***36 42541 7458 1858 901 
 Zobowiązania krótkoterminowe ***73 46374 67316 50715 922 
 Kapitał własny ***132 870122 91429 85626 208 
 Kapitał podstawowy ***33 12033 1207 4427 062 
 Liczba akcji (w sztukach)11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego ***11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *1,491,280,320,28 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **12,0411,132,712,37 
 Dane jednostkowe spółka Makarony Polskie SA     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów138 552112 94230 03524 327 
 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej10 2687 5092 2261 617 
 Zysk (strata) brutto9 5216 6162 0641 425 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej7 6725 2491 6631 131 
 EBIT10 2687 5092 2261 617 
 EBITDA (EBIT + amortyzacja)14 97610 5653 2462 276 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 3805 1014 2011 099 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 1 846- 15 633- 400- 3 367 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 6 503- 7 946- 1 410- 1 712 
 Przepływy pieniężne netto, razem11 031-18 4782 391- 3 980 
 Aktywa razem ***224 580195 31850 46441 647 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***99 66891 26822 39619 461 
 Zobowiązania długoterminowe ***31 63132 9637 1087 029 
 Zobowiązania krótkoterminowe ***68 03758 30515 28812 432 
 Kapitał własny ***124 912104 05028 06822 186 
 Kapitał podstawowy ***33 12033 1207 4427 062 
 Liczba akcji (w sztukach)11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego ***11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *0,690,480,150,10 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **11,319,422,542,01 
       
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal"> <span><font size="3" face="Arial">* Zysk/strata netto na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; = wynik netto/&#347;rednia wa&#380;ona liczba akcji w okresie</font></span><font size="3" face="Arial"><br><span>** Warto&#347;&#263; ksi&#281;gowa na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; = kapita&#322;y w&#322;asne/liczba akcji na dany moment bilansowy</span><br><b><span>*** </span></b><span>Por&#243;wnywalne dane dotycz&#261;ce sprawozdania z sytuacji finansowej wed&#322;ug stanu na dzie&#324; 31 grudnia 2022 roku</span></font> </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Sprawozdanie finansowe IP_2023-ESPI.pdfPółroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku 
 Sprawozdanie z działalności GMP_IP2023 ESPI.pdfPółroczne sprawozdanie Zarządu z działalnośc i Grupy Makarony Polskie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku 
 Raport z przeglądu SSF_Makarony Polskie_30.06-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skosolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie 
 Raport z przeglądu JSF_Makarony Polskie_30.06-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-27Zenon DaniłowskiPrezes Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty