Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
28.09.2023, 17:16

TRN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-28    
 
 
  TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TRANS POLONIA S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  83-110 Tczew  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Rokicka 16  
  (ulica) (numer)  
  +48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10  
  (telefon)  (fax)  
  zarzad@transpolonia.pl www.transpolonia.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5932432396 193108360  
  (NIP)  (REGON)  
 UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Przychody netto ze sprzedaży102 40691 65422 19919 742 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 9762 832428610 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 4742 9661 187639 
 Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej4 3252 571938554 
 Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej3 6962 757801594 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 9284 8893 2361 053 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 591-11 941-995-2 572 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 170-7 374-2 205-1 588 
 Przepływy pieniężne netto, razem167-14 42636-3 107 
 Aktywa razem244 688237 41154 98250 622 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania96 23392 64721 62419 755 
 Zobowiązania długoterminowe49 33547 46411 08610 120 
 Zobowiązania krótkoterminowe46 89845 18310 5389 634 
 Kapitał własny148 456144 76533 35930 867 
 Kapitał zakładowy2 2852 285513487 
 Liczba akcji – w szt.22 847 71122 847 71122 847 71122 847 711 
 Zysk (strata) netto na akcję0,230,140,050,03 
 Wartość księgowa na akcję7,917,711,781,64 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport 1P2023-sign.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2023 roku 
 Trans Polonia_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_MSSF.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 Trans Polonia_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-28Dariusz CegielskiPrezes Zarządu  
 2023-09-28Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu  
 2023-09-28Adriana BosiackaCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty