Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
24.04.2024, 17:14

TRN RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TRANS POLONIA S.A. transport  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  83-110 Tczew  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Rokicka 16  
  (ulica) (numer)  
  +48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10  
  (telefon)  (fax)  
  zarzad@transpolonia.pl www.transpolonia.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5932432396 193108360  
  (NIP)  (REGON)  
  259400QGO1WYFEDFBC10 0000308898  
    (LEI)       (KRS)   
 UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży39 081,0038 291,008 630,008 167,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 014,003 632,00886,00775,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 088,0037 907,001 565,008 085,00 
 Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej5 441,0036 969,001 202,007 885,00 
 Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej5 441,0036 969,001 202,007 885,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 326,0011 590,002 280,002 472,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 676,0018 196,00-1 253,003 881,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-22 118,00-7 463,00-4 884,00-1 592,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-17 468,0022 324,00-3 857,004 762,00 
 Aktywa razem162 998,00170 077,0037 488,0036 264,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 445,0052 576,0011 372,0011 211,00 
 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe27 410,0030 475,006 304,006 498,00 
 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe22 035,0022 102,005 068,004 713,00 
 Kapitał własny113 554,00117 501,0026 116,0025 054,00 
 Kapitał zakładowy2 285,002 285,00525,00487,00 
 Liczba akcji – w szt.22 847 711,0022 847 711,0022 847 711,0022 847 711,00 
 Zysk (strata) netto na akcję0,241,620,050,35 
 Wartość księgowa na akcję4,975,141,141,10 
 Wypłacona dywidenda na akcję0,500,130,110,03 
 
 Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący sposób: Pozycje bilansowe : wg średniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2023 roku – 4,3480 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4,6899 zł Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca 12 miesięcy 2023 roku – 4,5284 zł 12 miesięcy 2022 roku – 4,6883 zł 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 2023_List do raportu.xhtml1. List Prezesa Zarządu 
 2023_List do raportu.xhtml.xades1P. List Prezesa Zarządu - podpis 
 Sprawozdanie finansowe 2023.xhtml2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 
 Sprawozdanie finansowe 2023.xhtml.xades2P. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe - podpis 
 Sprawozdanie Zarzadu 2023.xhtml3. Sprawozdanie Zarządu z działalności 
 Sprawozdanie Zarzadu 2023.xhtml.xades3P. Sprawozdanie Zarządu z działalności - podpis 
 SzB_JSF_2023_2023-12-31_pl-1-1.xhtml4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewienta z badania 
 SzB_JSF_2023_2023-12-31_pl-1.xhtml.xades4P. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewienta z badania - podpis 
 TPSA_RN_ocena SF.xhtml5. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej 
 Oswiadczenie RN dot. KA.xhtml6. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 
 Oswiadczenie Zarzadu - Jedn.2023.xhtml7. Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności 
 Oswiadczenie Zarzadu - Jedn.2023.xhtml.xades7P. Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności - podpis 
 Trans_Polonia_Informacja_Zarzadu_przepisy_dot_audytora_2023.xhtml8. Informacja zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 
 Trans_Polonia_Informacja_Zarzadu_przepisy_dot_audytora_2023.xhtml.xades8P. Informacja zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej - podpis 

Załączniki

Inne komunikaty