Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
28.11.2023, 17:10

TRN QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-28    
 
 
  TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TRANS POLONIA S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  83-110 Tczew  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Rokicka 16  
  (ulica) (numer)  
  +48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10  
  (telefon)  (fax)  
  kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5932432396 193108360  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody netto ze sprzedaży154 489143 60633 75130 633 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 9386 6078601 409 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 1936 3301 3531 350 
 Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej4 6725 3941 0211 151 
 Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej4 5646 0389971 288 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 02116 1453 7193 444 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 211-19 561-701-4 172 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-26 307-13 290-5 747-2 835 
 Przepływy pieniężne netto, razem-12 496-16 706-2 730-3 564 
 Aktywa razem244 965237 41152 84450 622 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania105 02592 64722 65619 755 
 Zobowiązania długoterminowe52 65547 46411 35910 120 
 Zobowiązania krótkoterminowe52 37045 18311 2979 634 
 Kapitał własny139 940144 76530 18830 867 
 Kapitał zakładowy2 2852 285493487 
 Liczba akcji – w szt.22 847 71122 847 71122 847 71122 847 711 
 Zysk (strata) netto na akcję0,250,290,050,06 
 Wartość księgowa na akcję7,457,711,611,64 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify"> Wybrane dane finansowe zosta&#322;y przeliczone na walut&#281; EURO w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> Pozycje bilansowe : </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> wg &#347;redniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polski </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> na dzie&#324; 30 wrze&#347;nia 2023 roku &#8211; 4,6356 z&#322; </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> na dzie&#324; 31 grudnia 2022 roku &#8211; 4,6899 z&#322; </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> Pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych: </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> wg kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w NBP na koniec ka&#380;dego miesi&#261;ca </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> 9 miesi&#281;cy 2023 roku &#8211; 4,5773 z&#322; </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> 9 miesi&#281;cy 2022 roku &#8211; 4,6880 z&#322; </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport 3Q2023.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2023 r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-28Dariusz CegielskiPrezes Zarządu  
 2023-11-28Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu  
 2023-11-28Adriana BosiackaCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty