Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
24.04.2024, 17:15

TRN SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TRANS POLONIA S.A. transport  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  83-110 Tczew  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Rokicka 16  
  (ulica) (numer)  
  +48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10  
  (telefon)  (fax)  
  zarzad@transpolonia.pl www.transpolonia.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5932432396 193108360  
  (NIP)  (REGON)  
  259400QGO1WYFEDFBC10 0000308898  
    (LEI)       (KRS)   
 UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży205 519,00195 610,0045 384,0041 723,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 031,007 152,00890,001 526,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 556,008 319,001 889,001 774,00 
 Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej6 207,006 527,001 371,001 392,00 
 Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej5 297,006 747,001 170,001 439,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 571,0016 480,004 322,003 515,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej629,00-13 083,00139,00-2 790,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-34 352,00-20 072,00-7 586,00-4 281,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-14 152,00-16 674,00-3 125,00-3 557,00 
 Aktywa razem245 390,00237 411,0056 438,0050 622,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania104 725,0092 647,0024 086,0019 755,00 
 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe55 583,0047 464,0012 784,0010 120,00 
 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe49 141,0045 183,0011 302,009 634,00 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej140 666,00144 765,0032 352,0030 867,00 
 Kapitał zakładowy2 285,002 285,00525,00487,00 
 Liczba akcji – w szt.22 847 711,0022 847 711,0022 847 711,0022 847 711,00 
 Zysk (strata) netto na akcję0,330,350,070,07 
 Wartość księgowa na akcję6,166,341,421,35 
 Wypłacona dywidenda na akcję0,500,130,110,03 
 
 Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący sposób: Pozycje bilansowe : wg średniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2023 roku – 4,3480 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4,6899 zł Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca 12 miesięcy 2023 roku – 4,5284 zł 12 miesięcy 2022 roku – 4,6883 zł 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 2023_List do raportu.xhtml1. List Prezesa Zarządu 
 2023_List do raportu.xhtml.xades1P. List Prezesa Zarządu - podpis 
 259400QGO1WYFEDFBC10-2023-12-31-pl.zip2. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
 259400QGO1WYFEDFBC10-2023-12-31-pl.zip.xades2P. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe - podpis 
 Sprawozdanie Zarzadu 2023.xhtml3. Sprawozdanie Zarządu z działalności 
 Sprawozdanie Zarzadu 2023.xhtml.xades3P. Sprawozdanie Zarządu z działalności - podpis 
 SzB_SSF_2023_2023-12-31_pl-4-1.xhtml4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewienta z badania 
 SzB_SSF_2023_2023-12-31_pl-4.xhtml.xades4P. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewienta z badania - podpis 
 TPSA_RN_ocena SF.xhtml5. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej 
 Oswiadczenie RN dot. KA.xhtml6. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 
 Oswiadczenie Zarzadu - Skons.2023.xhtml7. Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności 
 Oswiadczenie Zarzadu - Skons.2023.xhtml.xades7P. Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności - podpis 
 Trans_Polonia_Informacja_Zarzadu_przepisy_dot_audytora_2023.xhtml8. Informacja zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 
 Trans_Polonia_Informacja_Zarzadu_przepisy_dot_audytora_2023.xhtml.xades8P. Informacja zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej - podpis 

Załączniki

Inne komunikaty