Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
2.10.2023, 23:45

RAE PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-10-02    
 
 
  Raen SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  Raen S.A. Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-071 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Krakowskie Przedmieście 13  
  (ulica) (numer)  
  22 567 00 00 22 567 00 01  
  (telefon)  (fax)  
    www.punkpiratres.io  
  (e-mail)  (www)  
  113-268-28-30 141064373  
  (NIP)  (REGON)  
 Misters Audytor Adviser sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe     
 Przychody łączne całkowite13 728 2 976  
 Przychody ze sprzedaży13 705 2 971  
 Koszty działalności operacyjnej(8 784)(18)(1 904)(4) 
 Amortyzacja(194) (42)  
 Zysk / (strata) ze sprzedaży4 921(18)1 067(4) 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 885(1 178)1 059(254) 
 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem4 861(1 178)1 054(254) 
 Zysk / (strata) netto4 563(1 178)989(254) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 744)(35)(378)(8) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(994) (215)  
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 746425959 
  na 30.06.2023na 31.12.2022na 30.06.2023na 31.12.2022 
 Aktywa trwałe3 8261 064860227 
 Aktywa obrotowe10 7141 8542 407395 
 Pożyczki udzielone długoterminowe     
 Pożyczki udzielone krótkoterminowe     
 Należności długoterminowe     
 Należności krótkoterminowe5 8635911 317126 
 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne292174 
 Kapitał własny8 6361 2501 941267 
 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe754590169126 
 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe5 1491 0771 157230 
 Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcje (w zł.)0,280,080,060,02 
 Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)0,150,010,030,00 
 Liczba akcji na dzień bilansowy47 075 22215 000 00047 075 22215 000 000 
 Średnia ważona liczba akcji31 037 61115 000 00031 037 61115 000 000 
 Wybrane jednostkowe dane finansowe     
  półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Przychody ze sprzedaży-11-2 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej(811)(502)(176)(108) 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem(834)(259)(181)(56) 
 Zysk (strata) netto(918)(235)(199)(51) 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(786)122(170)26 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(1 703)(190)(369)(41) 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 48110053822 
 Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(8)32(2)7 
 średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)37 904 79028 670 07237 904 79028 670 072 
 Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)-0,0242-0,0082-0,0053-0,0018 
  na 30.06.2023na 31.12.2022na 30.06.2023na 31.12.2022 
 Aktywa trwałe2 759793620169 
 Aktywa obrotowe31486671185 
 Aktywa, razem3 0731 659691354 
 Zobowiązania długoterminowe2231425030 
 Zobowiązania krótkoterminowe1384183189 
 Kapitał własny2 7121 099609234 
 Kapitał podstawowy4 7082 9541 058630 
 Pasywa, razem3 0731 659691354 
 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł)0,07150,03780,01610,0080 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zosta&#322;y przeliczone na Euro wed&#322;ug nastepuj&#261;cych zasad:<br>- poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w dla bilansu na dzie&#324; bilansowy - wed&#322;ug &#347;redniego kursu obowi&#261;zuj&#261;cego na ostatni dzien bilansowy og&#322;oszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzie&#324; 30.06.2023 r. - kurs 1 euro wynosi&#322; 4,4503 z&#322;, a na dzie&#324; 31.12.2022 r. - kurs 1 euro wynosi&#322; 4,6899 z&#322;.<br>- poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przeplyw&#243;w pieni&#281;&#380;nych - wed&#322;ug kursu &#347;redniego obliczonego jako &#347;rednia arytmetyczna kurs&#243;w og&#322;oszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie&#324; miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawyczym; odpowiednio w okresie 01-06.2023 r. wynosi&#322; 1 euro = 4,6130 z&#322;, a w okresie 01-06.2022 r. wynosi&#322; 1 euro = 4,6427 z&#322;. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raen_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-42-25)-sig.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Raen S.A. 
 Raen_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe__na_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-37-16)-sig.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Raen S.A. 
 Oswiadczenia_Zarzadu_Raen(Autenti_Classic_2023-10-02_19-30-45).pdfOświadczenia Zarządu Raen S.A. 
 Raen_Raport_z_przegladu_srodrocznego_JSF.pdfRaport z przeglądu JSF 
 Raen_Raport_z_przegladu_srodrocznego_SSF.pdfRaport z przeglądu SSF 
 Raen_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Raen_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-28-31).pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Raen S.A. 
 Stanowisko_Zarzadu_Raen(Autenti_Classic_2023-10-02_23-11-33).pdfStanowisko Zarządu Raen 
 Opinia_Rady_Nadzorczej_Raen_sig.pdfOpinia Rady Nadzorczej Raen 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-10-02Adam GuzPrezes ZarząduAdam Guz 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty