Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SLT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SAULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna [Spółka, Emitent] z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu, nr 14B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284645, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 i 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie [NWZ] SAULE TECHNOLOGIES S.A., które odbędzie się w dniu 7 listopada 2023 roku o godz. 11.00, w lokalu przy ul. Siennej 39 w Warszawie, piętro XV.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty