Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SLT Podpisanie umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych

Zarząd spółki Saule Technologies S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu wczorajszym
powziął wiadomość o podpisaniu umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych [Umowa] przez DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Inwestor], w wykonaniu umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI 11/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Na podstawie zawartej Umowy Inwestor objął 18.967.485 [osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć] warrantów subskrypcyjnych, przy czym każdy z warrantów subskrypcyjnych uprawnia do objęcia 1 [jednej] akcji Serii F w kapitale zakładowym Emitenta. Ostateczna liczba akcji nowej emisji, do której objęcia będzie uprawniony Inwestor oraz ich cena emisyjna ustalone zostaną na dzień złożenia przez Inwestora zawiadomienia o objęciu akcji, zgodnie z treścią Umowy Inwestycyjnej w oparciu o łączną kwotę wypłaconej pożyczki wraz z należnymi odsetkami oraz łączną liczbę akcji Emitenta w tym dniu. Inwestor wedle własnego uznania uprawniony będzie do pokrycia obejmowanych akcji wkładem pieniężnym przez potrącenie kwoty pożyczki lub zapłatę kwoty na rachunek spółki. Objęcie Akcji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych nastąpi na podstawie złożonego do Spółce, najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku oświadczenia Inwestora. Warranty zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja powyższa stanowi aktualizację informacji poufnej zawartej w raporcie bieżącym ESPI 11/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.

Inne komunikaty