Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MAK QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
      
     (rodzaj emitenta)    
      
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okres   
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  35-082 Rzeszów  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Podkarpacka 15a  
  (ulica) (numer)  
  017 8753010 017 8753020  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@makarony.pl www.makarony.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8133278856 691674708  
  (NIP)  (REGON)  
                 
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe – Grupa Makarony Polskie     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów267 019229 25658 33548 903 
 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej36 82828 0868 0465 991 
 Zysk (strata) brutto35 38625 7047 7315 483 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej28 47221 2546 2204 534 
 EBIT36 82828 0868 0465 991 
 EBITDA (EBIT + amortyzacja)47 39234 91010 3547 447 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31 54412 8486 8912 741 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 5 022- 17 835-1 097- 3 804 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 880- 8 225- 4 125- 1 754 
 Przepływy pieniężne netto, razem7 642-13 2121 670- 2 818 
 Aktywa razem ***236 554239 33251 03051 031 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***91 697116 41819 78124 823 
 Zobowiązania długoterminowe ***33 66341 7457 2628 901 
 Zobowiązania krótkoterminowe ***58 03474 67312 51915 922 
 Kapitał własny ***144 857122 91431 24926 208 
 Kapitał podstawowy ***33 12033 1207 1457 062 
 Liczba akcji (w sztukach)11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego ***11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *2 581,930,560,41 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **13,1211,132,832,37 
 Wybrane jednostkowe dane finansowe – spółka Makarony Polskie SA     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów220 488169 54348 17036 165 
 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej23 36112 3975 1042 644 
 Zysk (strata) brutto22 28610 7754 8692 298 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej17 8888 4693 9081 807 
 EBIT23 36112 3975 1042 644 
 EBITDA (EBIT + amortyzacja)30 97417 0156 7673 629 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej33 5995 9407 3401 267 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 4 478- 16 320- 978- 3 481 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 15 097- 6 886- 3 298- 1 469 
 Przepływy pieniężne netto, razem14 024- 17 2663 064- 3 683 
 Aktywa razem ***218 524195 31847 14041 647 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***83 39791 26817 99019 461 
 Zobowiązania długoterminowe ***29 84032 9636 4377 029 
 Zobowiązania krótkoterminowe ***53 55758 30511 55312 432 
 Kapitał własny ***135 127104 05029 15022 186 
 Kapitał podstawowy ***33 12033 1207 1457 062 
 Liczba akcji (w sztukach)11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego ***11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *1,620,770,350,16 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **12,249,422,642,01 
       
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal"> <span><font face="Arial" size="3">* Zysk/strata netto na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; = wynik netto/&#347;rednia wa&#380;ona liczba akcji w okresie</font></span><br><span><font face="Arial" size="3">** Warto&#347;&#263; ksi&#281;gowa na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; = kapita&#322;y w&#322;asne/liczba akcji na dany moment bilansowy</font></span><br><b><span><font face="Arial" size="3">*** </font></span></b><span><font face="Arial" size="3">Por&#243;wnywalne dane dotycz&#261;ce sprawozdania z sytuacji finansowej wed&#322;ug stanu na dzie&#324; 31 grudnia 2022 roku</font></span> </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Sprawozdanie finansowe IIIQ_2023 - ESPI.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku skonsolidowane i jednostkowe, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-16Zenon DaniłowskiPrezes Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty