Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
21.11.2023, 16:49

PUN Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku, określonego w raporcie bieżącym nr 54/2023 z dnia 15 września 2023 roku na dzień 27 listopada 2023 roku.
Nowym terminem przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku jest dzień 29 listopada 2023 roku. Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, że nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, a skonsolidowany raport kwartalny będzie zawierał kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej obejmujące informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Inne komunikaty