Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
28.11.2023, 21:23

PUN Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem śródrocznym za III kwartał 2023 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 29 listopada 2023 roku, Zarząd Emitenta rozpoznał konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Spółki, ujętego w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Odpisem aktualizującym w kwocie 1 168 tys. zł objęta została wartość posiadanego przez Emitenta pakietu akcji spółki Raion Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent informuje, że na dzień 30 września 2023 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 19,6% akcji spółki Raion Games S.A., które stanowią 19,6% udziału w kapitale zakładowym oraz na walnym zgromadzeniu. Posiadane akcje Raion Games S.A. są związane z poprzednim zakresem działalności Emitenta i nie mają wpływu na jego bieżącą działalność. W konsekwencji dokonanego odpisu wartości aktywów, wynik Emitenta zostanie obciążony za 9 miesięcy obrachunkowych łączną kwotą odpisu 1 168 tys. zł. Dotychczas prezentowana wartość akcji spółki Raion Games S.A. w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2023 roku wynosiła 1 246 tys. zł - po dokonaniu odpisu na 30 września 2023 roku będzie wynosiła 78 tys. zł. Decyzja Zarządu Spółki o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość akcji Raion Games S.A. została podjęta przy zachowaniu ostrożności, po analizie posiadanych danych finansowych. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż dokonanie ww. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych będzie miało wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres III kwartałów 2023 roku, ale nie wpłynie na osiągniętą skonsolidowaną EBITDA.

Inne komunikaty