Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
29.11.2023, 20:48

PUN QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-29    
 
 
  Raen SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  Raen S.A. Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-071 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Krakowskie Przedmieście 13  
  (ulica) (numer)  
 
  (telefon)  (fax)  
    www.raen.pl  
  (e-mail)  (www)  
  113-268-28-30 141064373  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
 Przychody łącznie całkowite16 1051 3403 518286 
 Przychody ze sprzedaży15 8921 3403 472286 
 Koszty działalności operacyjnej(11 516)(1 463)(2 516)(312) 
 Amortyzacja(156) (34)  
 Zysk / (strata) ze sprzedaży4 376(123)956(26) 
 Zysk / (strata) z działalności operacyjnej4 396(123)960(26) 
 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem2 995(123)654(26) 
 Zysk / (strata) netto1 868(123)408(26) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5413 771118804 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 542)(2 905)(774)(620) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 997 655  
  na 30.09.2023na 31.12.2022na 30.09.2023na 31.12 2022 
 Aktywa trwałe4 8814911 053105 
 Aktywa obrotowe8 2411 8481 778394 
 Pożyczki udzielone długoterminowe     
 Pożyczki udzielone krótkoterminowe     
 Należności długoterminowe     
 Należności krótkoterminowe3 41224173651 
 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne172144 
 Kapitał własny6 0411 2401 303264 
 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 23319826642 
 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe5 8479001 261192 
 Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.)0,170,080,040,02 
 Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)0,050,090,010,02 
 Liczba akcji na dzień bilansowy47 075 22215 000 00047 075 22215 000 000 
 Średnia ważona liczba akcji36 383 48115 000 00036 383 48115 000 000 
 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
 Przychody ze sprzedaży-14-3 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej(1 146)(671)(250)(143) 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem(2 331)(404)(509)(86) 
 Zysk (strata) netto(2 393)(390)(523)(83) 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(947)(143)(207)(31) 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(1 550)62(339)13 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 48110054221 
 Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(16)19(3)4 
 średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)41 006 55428 964 24541 006 55428 964 245 
 Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)(0,0584)(0,0135)(0,0127)(0,0029) 
  na 30.09.2023na 31.12.2022na 30.09.2023na 31.12.2022 
 Aktywa trwałe1 613793348169 
 Aktywa obrotowe18186639185 
 Aktywa, razem1 7941 659387354 
 Zobowiązania długoterminowe2231424830 
 Zobowiązania krótkoterminowe3344187289 
 Kapitał własny1 2371 099267234 
 Kapitał podstawowy4 7082 9541 016630 
 Pasywa, razem1 7941 659387354 
 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł)0,03020,03780,00650,0080 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zosta&#322;y przeliczone na Euro wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad:<br>- poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w dla bilansu na dzie&#324; bilansowy - wed&#322;ug &#347;redniego kursu obowi&#261;zuj&#261;cego na ostatni dzie&#324; bilansowy og&#322;oszonego przez Narodowy Bank Polski: odpowiednio na dzie&#324; 30.09.2023 r. - kurs 1 euro wynosi&#322; 4,6356 z&#322;, a na dzie&#324; 31.12.2022 r. - kurs 1 euro wynosi&#322; 4,6899 z&#322;.<br>- poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych - wed&#322;ug kursu &#347;redniego obliczonego jako &#347;rednia arytmetyczna kurs&#243;w og&#322;aszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie&#324; miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs &#347;redni w okresie 01-09.2023 r. wynosi&#322; 1 euro = 4,5773 z&#322;; kurs &#347;redni w okresie 01-09.2022 r. wynosi&#322; 1 euro = 4,6880 z&#322;.<br> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raen_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q2023.pdfRozszerzony skonsolidowany raport za III kwartały 2023 roku Raen S.A. 
 Raport_z_przegladu_SSF_3Q2023_RAEN_SA.pdfRaport z przeglądu SSF 3Q2023 Raen S.A. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-29Adam GuzPrezes ZarząduAdam Guz 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty