Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

KOM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-04-01 do 2023-09-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-12-15    
 
 
  KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  60-003 Poznań  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wołczyńska 37  
  (ulica) (numer)  
  061 6680000    
  (telefon)  (fax)  
  office@komputronik.pl www.komputronik.com  
  (e-mail)  (www)  
  9720902729 634404229  
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 skonsolidowane     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów763 662880 002169 113186 900 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(8 118)8 069(1 798)1 714 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(7 345)17 189(1 627)3 651 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 084)(24 042)(462)(5 106) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 171)2 025(1 145)430 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 422)(8 176)(1 422)(1 736) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(13 677)(30 193)(3 029)(6 413) 
 Aktywa razem468 260499 899101 014102 653 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania218 036376 28147 03577 268 
 Zobowiazania długoterminowe90 30615 07319 4813 095 
 Zobowiązania krótkoterminowe127 730361 20827 55474 173 
 Kapitał własny250 224123 61853 97925 385 
 Liczba akcji w szt9 793 9749 793 9749 793 9749 793 974 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)(0,75)1,76(0,17)0,37 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)(0,75)1,76(0,17)0,37 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)25,5512,625,512,59 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)25,5512,625,512,59 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)0,000,000,000,00 
 jednostkowe     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów735 170843 377162 803179 122 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(7 872)6 741(1 743)1 432 
 Zysk (strata) netto(8 255)10 584(1 828)2 248 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(963)(25 570)(213)(5 431) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 586)4 742(1 016)1 007 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 961)(7 756)(1 542)(1 647) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(12 510)(28 584)(2 770)(6 071) 
 Aktywa razem443 904476 19695 76097 786 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania208 722375 89045 02677 188 
 Zobowiazania długoterminowe89 87216 42719 3873 373 
 Zobowiązania krótkoterminowe118 850359 46325 63973 815 
 Kapitał własny235 182100 30650 73420 598 
 Liczba akcji w szt9 793 9749 793 9749 793 9749 793 974 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)(0,84)1,08(0,19)0,23 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)(0,84)1,08(0,19)0,23 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)24,0110,245,182,10 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)24,0110,245,182,10 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)0,000,000,000,00 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF 30.09.2023-AA-WB-SP-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Komputronik na 30.09.2023r. 
 JSF 30.09.2023-AA-WB-SP-sig.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik SA na 30.09.2023r. 
 Komputronik_Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik H1 2023-WB-SP-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie z działalności GK Komputronik na 30.09.2023r. 
 KTSA_30092023_raport_przegląd_SSF_podpisany.pdfRaport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego 
 KTSA_30092023_raport_przegląd_JSF_podpisany.pdfRaport z przeglądu sprawozdania jednostkowego 
 Wybrane skonsolidowane dane EUR 30.09.2023.pdfWybrane skonsolidowane dane EUR 30.09.2023 
 Wybrane jednostkowe dane EUR 30.09.2023.pdfWybrane jednostkowe dane EUR 30.09.2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-12-15Wojciech BuczkowskiPrezes Zarządu  
 2023-12-15Sebastian PawłowskiWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty