Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
1.02.2024, 9:41

YOS Potwierdzenie realizacji projektu „StabiloBaby”

Zarząd Yoshi Innovation spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raport ESPI nr 18/2022 z dnia 14 października 2022 roku dot. uzyskania dofinansowania na uruchomienie projektu "Stabilobaby" Yoshi lnnovation S.A., niniejszym informuję, iż spółka zależna od Emitenta Stabilobaby Prosta Spółka Akcyjną z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Grantobiorca”) otrzymała od jednostki stowarzyszonej z Emitentem Medventure spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (dalej: „Fundusz”) potwierdzenie realizacji projektu „StabiloBaby”.
Projekt „StabiloBaby” to platforma stabilograficzna z matą czułą na nacisk do wspomagania diagnostyki stanu rozwojowego noworodków i niemowląt. Projekt „StabiloBaby” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, zgodnie z Umową o wsparcie z dnia 13 października 2022 roku, zawartą pomiędzy Funduszem, Grantobiorcą, MedVenture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowo-akcyjna i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Umowa o wsparcie”). Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami merytorycznymi oraz finansowymi, a rezultat projektu został osiągnięty w wyznaczonym harmonogramem terminie. Dalsze działania weryfikacyjne są procedowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W drodze odrębnego raportu Spółka przekaże informacje o zakończeniu procedury weryfikacyjnej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż informacja ta może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta. Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty