Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
2.02.2024, 11:05

YOS Potwierdzenie realizacji projektu „PhantomBody”

Zarząd Yoshi Innovation spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raport ESPI nr 22/2023 z dnia 17 maja 2023 roku dot. podpisania umowy inwestycyjnej Yoshi lnnovation S.A., niniejszym informuję, iż Spółka zależna od Emitenta Phantombody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Grantobiorca”) otrzymała od jednostki stowarzyszonej z Emitentem Medventure spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (dalej: „Fundusz”) potwierdzenie realizacji projektu „PhantomBody”.
Projekt „PhantomBody” to modułowy fantom do szkoleń medycznych, umożliwiający naukę procedur opatrywania ran zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu. Projekt „PhantomBody” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, zgodnie z Umową o wsparcie z dnia 15 maja 2023 roku zawartą pomiędzy Funduszem, Grantobiorcą, MedVenture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowo-akcyjna i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Umowa o wsparcie”). Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami merytorycznymi oraz finansowymi, a rezultat projektu został osiągnięty w wyznaczonym harmonogramem terminie. Dalsze działania weryfikacyjne są procedowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W drodze odrębnego raportu Spółka przekaże informacje o zakończeniu procedury weryfikacyjnej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż informacja ta może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta. Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty