Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
9.02.2024, 17:06

TEN Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Zarząd Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że dzisiaj tj. w dniu 9 lutego 2024 roku podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia realizacji skupu akcji własnych oraz szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki.
Uprawnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych zostały nadane Zarządowi Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 30/2023. Skup akcji własnych przeprowadzony zostanie w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie”) na poniższych zasadach: 1. Przedmiotem Zaproszenia jest łącznie nie więcej niż 954 166 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLTSQGM00016, które stanowią nie więcej niż 13,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 13,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcje"). 2. Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW. 3. Proponowana cena nabycia każdej Akcji wynosi 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) za jedną Akcję. 4. Maksymalna całkowita kwota alokowana w ramach Zaproszenia wynosi: 114 499 920,00 zł (słownie: sto czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych). 5. Harmonogram Zaproszenia: - data publikacji Zaproszenia: 9 lutego 2024 r. - termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji: 12 lutego 2024 r. - termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji: 22 lutego 2024 r. - przewidywana data publikacji informacji o liczbie Akcji przeznaczonych do nabycia: 23 lutego 2024 r. - przewidywana data nabycia oraz przeniesienia własności Akcji na Spółkę: 27 lutego 2024 r. Zarząd uprawniony jest do zmiany terminów dotyczących Zaproszenia. 6. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia jest IPOPEMA Securities S.A. Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zostanie ona również zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz pod adresem www.ipopemasecurities.pl. Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Zaproszenie będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie nie będzie traktowane jako oferta sprzedaży lub nakłonienie do oferowania kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych ani nie stanowi reklamy lub promocji instrumentu finansowego lub Spółki. Zaproszenie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, który zamierza odpowiedzieć na Zaproszenie. W jakichkolwiek sprawach związanych z Zaproszeniem, akcjonariusze do których skierowane jest niniejsze Zaproszenie powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusze odpowiadający na Zaproszenie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą Akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić te informacje, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Załączniki

Inne komunikaty