Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
21.02.2024, 16:06

PUN Zakończenie subskrypcji akcji serii I Spółki

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I (dalej: "Akcje"), które zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 grudnia 2023 roku. Data zakończenia subskrypcji: 7 lutego 2024 roku doszło do zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji. Zaksięgowanie na rachunku Spółki ostatniej wpłaty na pokrycie obejmowanych Akcji, a zatem zakończenie subskrypcji, nastąpiło 21 lutego 2024 roku. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 5.177.778 Akcji. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji zawarto umowy subskrypcji Akcji obejmujące łącznie 4.203.877 Akcji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Umowy subskrypcji Akcji zostały zawarte z 3 osobami fizycznymi oraz 1 spółką prawa handlowego. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Z uwagi na fakt, że emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej nie dokonano przydziału Akcji. Umowy subskrypcji Akcji zostały zawarte z 3 osobami fizycznymi oraz 1 spółką prawa handlowego. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 4.203.877 zł (cztery miliony dwieście trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych). 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty w tym kosztów doradztwa, opłat notarialnych i PCC: około 27.800 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset złotych) netto; b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy; d) promocja oferty: nie dotyczy; Koszty emisji Akcji Serii I pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Do 1 gr. 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Oferowane Akcje zostały opłacone środkami pieniężnymi (przez zapłatę środków pieniężnych na rachunek Spółki). Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty