Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
26.02.2024, 16:32

PUN Rejestracja spółki zależnej od Emitenta tj. Raen Obrót Sp. z o.o.

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców spółki zależnej od Emitenta tj. Raen Obrót Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Raen Obrót"). Raen Obrót została powołana przez Emitenta za pośrednictwem portalu S24. Kapitał zakładowy Raen Obrót wynosi 50.000,00 zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Emitent posiada 100% udziałów w Raen Obrót.
Raen Obrót będzie prowadzić działalność w zakresie handlu energią elektryczną w związku z tym zamierza wystąpić o wydanie stosownej koncesji. Powołanie Raen Obrót stanowi krok w stronę realizacji celów i założeń Strategii Rozwoju Spółki obejmującej lata 2023 – 2025, która została podana do wiadomości publicznej w dniu 22 maja 2023 r. w raporcie bieżącym nr 33/2023 wraz z załącznikiem, w zakresie handlu energią elektryczną w oparciu o umowy bilateralne o sprzedaż i zakup energii (ang. power purchase agreement („PPA”)). Emitent planuje za pośrednictwem spółki zależnej Raen Obrót rozszerzyć swoją działalność na rynku handlu energią elektryczną oraz usług powiązanych, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie ekspozycji Emitenta na rynek OZE w Polsce.

Inne komunikaty