Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
12.03.2024, 15:43

ITB Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu nr 1/02/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. spółki pod firmą: "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja prywatna akcji serii F rozpoczęła się w dniu 21 lutego 2024 r. i zakończyła w dniu 29 lutego 2024 r. 2) data przydziału papierów wartościowych: W ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji, natomiast umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 29 lutego 2024 r. 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 3.260.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii F. 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 3.260.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii F. 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 3.260.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii F. 7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 1,50 zł za jedną akcję serii F. 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Akcje serii F objęło łącznie 16 podmiotów. 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje serii F objęło łącznie 16 podmiotów. 10) nazwa (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 4.890.000 zł. 12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznej wysokości kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego po otrzymaniu i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji. 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznej wysokości kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego po otrzymaniu i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji. 14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: - datę powstania wierzytelności, - przedmiot wierzytelności, - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, - opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: - przedmiot wkładów niepieniężnych, - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby. Nie dotyczy. Akcje Serii F pokryte zostały w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Inne komunikaty