Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
13.03.2024, 14:02

ITB Rejestracja zmian Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. oraz podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki

Zarząd spółki „INTERBUD-LUBLIN”S.A. z siedzibą w Lublinie [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 13 marca 2024 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem 12 marca 2024 r. zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/02/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki objętej protokołem notarialnym rep A nr 861/2024, podjętą zgodnie § 5 (1) Statutu Spółki i upoważnieniem zawartym w uchwale nr 1/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „INTERBUD - LUBLIN”S.A. z siedzibą w Lublinie w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 5 (1) „Kapitał docelowy”.
Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.027.600,00 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 10.276.000 (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym: (a) 501.600 (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, (b) 2.006.400 (dwa miliony sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, (c) 2.006.400 (dwa miliony sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, (d) 501.600 (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, (e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, (f) 3.260.000 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela seria F. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji w Spółce wynosi aktualnie 14.790.400. Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi aktualnie 200.000,00 zł. Nowo wyemitowane akcje serii F uprawniają do wykonywania łącznie 3.260.000 głosów, tj. jedna akcja serii F uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości publicznej zarejestrowane zmiany w treści Statutu Spółki oraz dołącza tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie § 5 Statutu Spółki jest następujące: "§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.027.600,00 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 10.276.000 (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym: (a) 501.600 (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, (b) 2.006.400 (dwa miliony sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, (c) 2.006.400 (dwa miliony sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, (d) 501.600 (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, (e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, (f) 3.260.000 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela seria F. 2. Akcje serii A, B, C są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 3. Akcje wydawane w zamian za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela. 4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

Załączniki

Inne komunikaty