Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
14.03.2024, 17:10

TEN Utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce stowarzyszonej

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w toku prac nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2023 rok, Spółka odnotowała dodatkowe zdarzenie o charakterze jednorazowym, które wpłynie na wyniki Grupy i Spółki Ten Square Games S.A. w 2023 r.
Odpis związany jest ze spółką Gamesture Sp. z o.o. (Gamesture), w której Ten Square Games S.A. jest udziałowcem mniejszościowym (36,9%). W raporcie bieżącym 6/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. Spółka informowała o tym, że Gamesture rozpoznał odpis kosztów poniesionych na rozwój jednej z gier, a Ten Square Games S.A. zaksięgowało stratę z tytułu udziału w jednostkach stowarzyszonych w czwartym kwartale 2023 r. na poziomie ok. 3,3 mln PLN, na którą złożyły się udziały w kwocie powyższego odpisu i stracie z działalności operacyjnej Gamesture. Odpis związany był z rezygnacją Gamesture z dalszego rozwoju gry z segmentu RPG i decyzją o skupieniu się na rozwoju gier z gatunku social wars. W całym 2023 r. strata z tytułu inwestycji w Gamesture wyniosła 5,8 mln PLN. Po przeprowadzanych końcoworocznych testach na utratę wartości udziałów w Gamesture Sp. z o.o. wykonanych zgodnie z MSR 36 oraz konsultacji z biegłym rewidentem, Zarząd Ten Square Games zdecydował o zaksięgowaniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartość udziałów w Gamesture w wysokości 5,4 mln PLN (koszt zostanie wykazany w pozycji “Pozostałe koszty operacyjne”). Wskazany powyżej odpis obniży wprost wynik spółki Ten Square Games S.A. oraz wynik Grupy Ten Square Games o 5,4 mln PLN w czwartym kwartale 2023 roku. Zarząd pragnie podkreślić, że zaksięgowanie powyższego odpisu ma stricte charakter niegotówkowy i w opinii Zarządu nie wpływa na prowadzenie biznesu i nie oznacza w żaden sposób zmiany strategii. Zarząd Spółki wierzy w potencjał rozwoju Gamesture, w szczególności w nowo obranym kierunku rozwoju t.j. gier typu social wars, a pozytywny wpływ zmiany strategii Gamesture powinien być widoczny w wynikach spółki stowarzyszonej w ciągu najbliższych kilku kwartałów.

Inne komunikaty