Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
21.03.2024, 15:41

PUN Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 kwietnia 2024 roku

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402[1] §1 oraz art. 402[2] k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00 w Warszawie w lokalu Spółki przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, WeWork.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty