Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
25.03.2024, 17:00

TEN RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-25    
 
 
  TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TEN SQUARE GAMES S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  50 - 416 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Traugutta 45  
  (ulica) (numer)  
 
  (telefon)  (fax)  
 
  (e-mail)  (www)  
  8982196752 021744780  
  (NIP)  (REGON)  
  2594005719IKYHOINE82 0000704863  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody393 835,00499 192,0086 970,00106 476,00 
 Koszt własny sprzedaży50 687,0050 216,0011 193,0010 711,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-5 506,0069 859,00-1 216,0014 901,00 
 Zysk (strata) brutto16 221,0063 312,003 582,0013 504,00 
 Zysk (strata) netto16 662,0054 513,003 679,0011 627,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej117 342,00123 938,0025 912,0026 436,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 906,00-53 037,00-5 721,00-11 313,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-50 068,00-92 486,00-11 056,00-19 727,00 
 Aktywa trwałe242 263,00322 105,0055 718,0068 681,00 
 Aktywa obrotowe215 985,00176 391,0049 675,0037 611,00 
 Kapitał własny297 603,00326 558,0068 446,0069 630,00 
 Zobowiązania długoterminowe27 953,0065 893,006 429,0014 050,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe132 693,00106 045,0030 518,0022 611,00 
 Liczba akcji (w szt)7 334 822,007 264 822,007 334 822,007 264 822,00 
 Średniważona liczba akcji (w szt)7 264 822,007 264 822,007 264 822,007 264 822,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)2,277,450,511,60 
 
 
 
 
 
 
 
 Kurs EUR/PLN 2023 2022 - dla danych bilansowych 4,348 4,6899 - dla danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 4,5284 4,6883 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 TSG_JSF_2023-12-31_pl.xhtmlTSG JSF 
 TSG_SDZ_2023-12-31_pl.xhtmlTSG SDZ 
 TSG_SDZ_lad_2023-12-31_pl.xhtmlTSG SDZ ład 
 TSG oświadczenie RN dot. komitetu audytu.pdfTSG oświadczenie RN o KA 
 TSG oświadczenie RN dot. sprawozdań.pdfTSG oświadczenie RN dot. SF 
 podpisy JSF.zippodpisy zip 
 SzB_TSG_2023-12-31_pl.xhtmlTSG sprawozdanie z badania PKF 

Załączniki

Inne komunikaty