Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
25.03.2024, 17:01

TEN SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-25    
 
 
  TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TEN SQUARE GAMES S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  50 - 416 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Traugutta 45  
  (ulica) (numer)  
 
  (telefon)  (fax)  
 
  (e-mail)  (www)  
  8982196752 021744780  
  (NIP)  (REGON)  
  2594005719IKYHOINE82 0000704863  
    (LEI)       (KRS)   
 PKF Consult 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 2023 2023  
 Płatności443 682,00541 324,0097 978,00115 463,00 
 Przychody netto436 076,00537 823,0096 298,00114 716,00 
 Koszt własny sprzedaży72 717,0070 095,0016 058,0014 951,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 518,0071 958,00777,0015 348,00 
 Zysk (strata) brutto17 048,0062 705,003 765,0013 375,00 
 Zysk (strata) netto15 207,0051 601,003 358,0011 006,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej121 505,00137 947,0026 832,0029 424,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-26 569,00-55 504,00-5 867,00-11 839,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-58 440,00-95 218,00-12 905,00-20 310,00 
 Aktywa trwałe215 779,00314 138,0049 627,0066 982,00 
 Aktywa obrotowe242 325,00206 570,0055 732,0044 046,00 
 Kapitał własny291 011,00340 076,0066 930,0072 512,00 
 Zobowiązania długoterminowe29 465,0068 221,006 777,0014 546,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe137 627,00112 411,0031 653,0023 969,00 
 Liczba akcji (w szt)7 334 822,007 264 822,007 334 822,007 264 822,00 
 Średniważona liczba akcji (w szt)7 264 822,007 264 822,007 264 822,007 264 822,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)2,077,060,461,52 
 
 
 
 
 Kurs EUR/PLN 2023 2022 - dla danych bilansowych 4,348 4,6899 - dla danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 4,5284 4,6883 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 tensquaregames-2023-12-31-pl.zipSSF zip 
 TSG_SDZ_2023-12-31_pl.xhtmlTSG SDZ 
 TSG_SDZ_lad_2023-12-31_pl.xhtmlTSG SDZ ład 
 TSG oświadczenie RN dot. komitetu audytu.pdfTSG oświadczenie RN o KA 
 TSG oświadczenie RN dot. sprawozdań.pdfTSG oświaddczenie RN dot. SF 
 podpisy SSF.zippodpisy zip 
 SzB_GK_TSG_2023-12-31_pl.xhtmlTSG raport z badania PKF 

Załączniki

Inne komunikaty