Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MAK Wybrane nieaudytowane, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Makarony Polskie

Zarząd Makarony Polskie SA [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje wybrane nieaudytowane, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Makarony Polskie [dalej: Grupa] za okres styczeń-grudzień 2023 roku.
Przychody ze sprzedaży: 354,8 mln zł wobec 328,9 mln zł w roku 2022 (+7,9%); EBITDA: 57,8 mln zł wobec 42,4 mln zł w roku 2022 (+36,3%); Zysk netto: 32,9 mln zł wobec 24,5 mln zł w roku 2022 (+34,3%). Osiągnięte wyniki wynikają z kilku czynników. Portfolio produktowe Grupy jest szerokie i zdywersyfikowane. Dodatkowo w połowie roku nastąpiła formalna inkorporacja spółki zależnej SAS Sp. z o.o., co ujawniło jeszcze bardziej efekty synergii. Spółka generowała też sprzedaż powyżej zakładanych planów w segmencie dań gotowych oraz makaronów w systemach in-out. Pozostałe segmenty produktowe również cechowały się większą dynamiką sprzedaży rok/rok. W ramach programu zwiększania efektywności operacyjnej Spółka realizowała inicjatywy w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania poprzez wdrożenie systemów cyfrowych w planowanie i rozliczanie produkcji i wykorzystanie parku maszynowego. Zarząd Emitenta widzi w 2024 roku zagrożenia wynikające z narastającej presji cenowej i tzw. wojny handlowej na marże, co może wpłynąć na sytuację producentów. Spółka będzie kontynuowała wewnętrzne działania zwiększające efektywność kosztową. Główny nacisk będzie ukierunkowany na procesy automatyzacji i robotyzacji produkcji, poprzez realizacje projektów inwestycyjnych zarówno w obszarze makaronów jak i dań gotowych. Celem Spółki jest wzmocnienie swojej pozycji we wszystkich obszarach działalności Grupy poprzez wzrost organiczny jak również potencjalne możliwe projekty akwizycyjne. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową, komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w rocznym skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok 2023, którego publikację zaplanowano na dzień 23 kwietnia 2024 roku.

Inne komunikaty