Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 7 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Warszawie, przy ul. Branickiego 13.
W załączeniu Zarząd przedkłada ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://see.asseco.com/pl/o-asseco/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne/2024/

Załączniki

Inne komunikaty