Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASE RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-02-27    
 
 
  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Informatyka (Inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  35-322 Rzeszów  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Olchowa 14  
  (ulica) (numer)  
  17 888 55 55 17 888 55 50  
  (telefon)  (fax)  
    www.asseco-see.com  
  (e-mail)  (www)  
  813-351-36-07 180248803  
  (NIP)  (REGON)  
  2594002WNMJDV73HRU66 0000284571  
    (LEI)       (KRS)   
 BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody z działalności holdingowej123 457,0090 269,0027 263,0019 254,00 
 Przychody z działalności operacyjnej11 674,0012 344,002 578,002 633,00 
 Zysk z działalności operacyjnej106 153,0075 250,0023 442,0016 051,00 
 Zysk brutto86 086,0078 179,0019 010,0016 675,00 
 Zysk netto81 558,0071 210,0018 010,0015 189,00 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej35 271,0039 822,007 789,008 494,00 
 Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej54 220,0027 748,0011 973,005 919,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-80 474,00-63 368,00-17 771,00-13 516,00 
 Środki pieniężnei ich ekwiwalenty29 361,0020 344,006 753,004 338,00 
 Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,571,370,350,29 
 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,571,370,350,29 
 
 Wybrane dane finansowe z rocznego rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ASEE S.A. zaprezentowano za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Wybrane dane finansowe z rocznego bilansu ASEE S.A. zaprezentowano wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 YE'23_ASEE_Standalone_Financial_Statements.xhtmlYE'23 Sprawozdanie finansowe ASEE S.A. 
 YE'23_ASEE_Standalone_Financial_Statements.xhtml.xadesYE'23 Sprawozdanie finansowe ASEE S.A. - podpisy 
 YE'23_GASEE_and_ASEE_Management_Report.xhtmlYE'23 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 
 YE'23_GASEE_and_ASEE_Management_Report.xhtml.xadesYE'23 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy - podpisy 
 SzB_AssecoSEE_31.12.2023.xhtmlYE'23 Sprawozdanie z badania ASEE S.A. 
 SzB_AssecoSEE_31.12.2023.xhtml.XAdESYE'23 Sprawozdanie z badania ASEE S.A. - podpisy 
 Informacja_Zarzadu_70_pkt_7_i_71_pkt_7.xhtmlInfromacja Zarządu o wyborze audytora 
 Informacja_Zarzadu_70_pkt_7_i_71_pkt_7.xhtml.xadesInformacja Zarządu o wyborze audytora - podpisy 
 Zal_Ocena_Rady_Nadzorczej_Zal_do_uchwaly_2.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ASEE S.A. 
 Zal_Oswiadczenie_RN_Zal_nr_2_do_uchwaly_1.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ASEE S.A. 

Załączniki

Inne komunikaty