Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASE QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Informatyka (Inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  35-322 Rzeszów  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Olchowa 14  
  (ulica) (numer)  
  17 888 55 55 17 888 55 50  
  (telefon)  (fax)  
    www.asseco-see.com  
  (e-mail)  (www)  
  813-351-36-07 180248803  
  (NIP)  (REGON)  

WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE     
 Przychody ze sprzedaży367 056380 06484 94580 857 
 Zysk z działalności operacyjnej47 45849 80610 98310 596 
 Zysk brutto57 78757 39913 37312 211 
 Zysk za okres sprawozdawczy48 58646 82611 2449 962 
 Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej47 01045 13810 8799 603 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 426)43 615(1 024)9 279 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(13 633)(16 372)(3 155)(3 483) 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(32 026)(10 380)(7 412)(2 208) 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu259 649313 11260 37172 013 
 Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)0,910,870,210,19 
 Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)0,910,870,210,19 
 WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.     
 Przychody z działalności holdingowej6 88519 9841 5934 332 
 Przychody z działalności operacyjnej3 0753 112712675 
 Zysk z działalności operacyjnej3 52416 2638163 525 
 Zysk brutto3 64516 5408443 585 
 Zysk za okres sprawozdawczy3 88515 6568993 394 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej6 825(39 711)1 579(8 608) 
 Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej1 45762 56333713 562 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(9 186)(1 780)(2 126)(386) 
 Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe28 45729 3616 6176 753 
 Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,070,300,020,07 
 Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,070,300,020,07 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe ze skr&#243;conego &#347;r&#243;drocznego skonsolidowanego rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych Grupy ASEE zaprezentowano za okres 3 miesi&#281;cy zako&#324;czony 31 marca 2024 roku oraz za okres 3 miesi&#281;cy zako&#324;czony 31 marca 2023 roku. Wybrane dane finansowe ze skr&#243;conego &#347;r&#243;drocznego skonsolidowanego bilansu Grupy ASEE zaprezentowano wg stanu na dzie&#324; 31 marca 2024 roku oraz na dzie&#324; 31 grudnia 2023 roku. </p> <p> Wybrane dane finansowe ze skr&#243;conego &#347;r&#243;drocznego jednostkowego rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych ASEE S.A.zaprezentowano za okres 3 miesi&#281;cy zako&#324;czony 31 marca 2024 roku oraz za okres 3 miesi&#281;cy zako&#324;czony 31 marca 2023 roku.Wybrane dane finansowe ze skr&#243;conego &#347;r&#243;drocznego jednostkowego bilansu ASEE S.A. zaprezentowano wg stanu na dzie&#324; 31 marca 2024 roku oraz na dzie&#324; 31 grudnia 2023 roku. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 q1'24_raport_kwartalny_grupy_asee_final_signed_signed.pdfGrupa ASEE raport za I kwartał 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-04-24Piotr JeleńskiPrezes Zarządu  
 2024-04-24Miljan MališCzłonek Zarządu  
 2024-04-24Michał NitkaCzłonek Zarządu  
 2024-04-24Kostadin SlavkoskiCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty