Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASE Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lutego 2024 r., Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 (z zysku netto za rok obrotowy 2023 rok oraz z części kapitału rezerwowego) w wysokości 1,65 zł (słownie: jeden złoty 65/100 groszy) na jedną akcję Spółki.
Łączna rekomendowana kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 85 625 514,15 złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czternaście złotych 15/100). Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty