Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASE SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-02-27    
 
 
  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Informatyka (Inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  35-322 Rzeszów  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Olchowa 14  
  (ulica) (numer)  
  17 888 55 55 17 888 55 50  
  (telefon)  (fax)  
    www.asseco-see.com  
  (e-mail)  (www)  
  813-351-36-07 180248803  
  (NIP)  (REGON)  
  2594002WNMJDV73HRU66 0000284571  
    (LEI)       (KRS)   
 BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży1 642 531,001 565 493,00362 720,00333 916,00 
 Zysk z działalności operacyjnej226 008,00215 453,0049 909,0045 956,00 
 Zysk brutto255 426,00237 719,0056 406,0050 705,00 
 Zysk za okres sprawozdawczy208 328,00195 556,0046 005,0041 712,00 
 Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej200 362,00187 828,0044 246,0040 063,00 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej309 609,00240 576,0068 371,0051 314,00 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-119 957,00-96 449,00-26 490,00-20 572,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-133 205,00-75 162,00-29 416,00-16 032,00 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu313 112,00298 034,0072 013,0063 548,00 
 Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)3,863,620,850,77 
 Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)3,863,620,850,77 
 
 Wybrane dane finansowe z rocznego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz rocznego skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy ASEE zaprezentowano za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Wybrane dane finansowe z rocznego skonsolidowanego bilansu Grupy ASEE zaprezentowano wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 2594002WNMJDV73HRU66-2023-12-31-PL.zipYE'23 Skonsolidwane sprawozdanie finansowe Grupa ASEE 
 2594002WNMJDV73HRU66-2023-12-31-PL.zip.xadesYE'23 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ASEE - podpisy 
 YE'23_GASEE_and_ASEE_Management_Report.xhtmlYE'23 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 
 YE'23_GASEE_and_ASEE_Management_Report.xhtml.xadesYE'23 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy - podpisy 
 SzB_GK_AssecoSEE_31.12.2023.xhtmlYE'23 Sprawozdanie z badania Grupa ASEE 
 SzB_GK_AssecoSEE_31.12.2023.xhtml.XAdESYE'23 Sprawozdanie z badania Grupa ASEE - podpisy 
 YE'23_GASEE_Non_financial_report_2023.xhtmlYE'23 Raport niefinansowy Grupa ASEE 
 YE'23_GASEE_Non_financial_report_2023.xhtml.xadesYE'23 Raport niefinansowy Grupa ASEE - podpisy 
 Informacja_Zarzadu_70_pkt_7_i_71_pkt_7.xhtmlInfromacja Zarządu o wyborze audytora 
 Informacja_Zarzadu_70_pkt_7_i_71_pkt_7.xhtml.xadesInformacja Zarządu o wyborze audytora - podpisy 
 Zal_Ocena_Rady_Nadzorczej_Zal_do_uchwaly_2.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ASEE S.A. 
 Zal_Oswiadczenie_RN_Zal_nr_2_do_uchwaly_1.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ASEE S.A. 

Załączniki

Inne komunikaty