Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
11.04.2024, 16:26

ITB Zawarcie przez spółkę zależną umowy na przebudowę drogi powiatowej ul. Franczaka Lalka w Lublinie w związku z planowaną inwestycją deweloperską.

Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2024 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta tj. WRP Inwestycje Sp. z o.o. (Spółka Zależna, Inwestor), a Gminą Lublin, została zawarta umowa na realizację przebudowy drogi powiatowej ul. J. Franczaka „Lalka” w Lublinie (Umowa) w związku koniecznością zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z zamiarem realizacji przez Inwestora inwestycji polegającej na budowie inwestycji deweloperskiej o handlowej nazwie „Zielony Felin”. Etap tej inwestycji zakłada budowę 2 budynków wielorodzinnych, w których znajdować się będzie łącznie 147 lokali mieszkalnych o planowanym PUM około 6500m2. Spółka Zależna zakłada uzyskać pozwolenie na ten projekt w III kwartale 2024 r. i rozpocząć inwestycje w ramach prac budowlanych na koniec 2024 r. Rozliczenie 1 etapu Grupa Kapitałowa Emitenta zakłada dokonać w I półroczu 2026 r.
Zgodnie z Umową Inwestor zobowiązał się do przebudowy istniejącej drogi oraz budowie drogi gminnej (Inwestycja drogowa) co zostanie wykonane przez Spółkę Zależną własnym staraniem i na własny koszt. Wartość Umowy wynosi ok. 3 mln PLN. Termin realizacji przedmiotu Umowy został wyznaczony jako termin przed uzyskaniem przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie pierwszego budynku z ww. inwestycji deweloperskiej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2026 r. Inwestor z chwilą zakończenia inwestycji komunikacyjnej zobowiązał się do bezwarunkowego, bezpłatnego przekazania na własność Gminy Lublin wykonanej inwestycji drogowej. Inwestor zobowiązany jest również do udzielenia gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane oraz infrastrukturę na okres minimum 5 lat. W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych, które mogą zostać nałożone na Spółkę Zależną m.in. z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, zwłokę za usunięciu ewentualnych wad i usterek jak również za opóźnienia w realizacji wskazanych w Umowie obowiązków Inwestora. Ponadto Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 30% wartości Umowy za odstąpienie od Umowy przez którakolwiek ze stron z winy Inwestora. Umowa nie zawiera limitu kar jakie mogą być nałożone na Inwestora. Gmina Lublin zastrzegła sobie przy tym prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za poniesione straty przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych. Pozostałe warunki realizacji Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty