Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
17.04.2024, 18:45

ITB RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-17    
 
 
  INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  20-037 Lublin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Racławickie 8/39  
  (ulica) (numer)  
  (81) 7463407 (81) 7464465  
  (telefon)  (fax)  
  info@interbud.com.pl www.interbud.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7120152242 008020841  
  (NIP)  (REGON)  
  259400RLBWAKJKOMC404 0000296176  
    (LEI)       (KRS)   
 Misters Audytors sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży283,146 420,9462,531 369,57 
 Koszty działalności operacyjnej0,003 764,770,00803,01 
 Zysk ze sprzedaży283,142 656,1762,53566,55 
 Zysk z działalności operacyjnej7 712,161 178,931 703,07251,46 
 Zysk przed opodatkowaniem16 960,613 914,183 745,39834,88 
 Zysk netto16 829,563 755,373 716,45801,01 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 920,232 183,14-644,87465,66 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-512,006 984,71-113,061 489,82 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-717,70-5 479,23-158,49-1 168,70 
 Przepływy pieniężne netto razem-4 149,933 688,62-916,42786,77 
 Aktywa trwałe15 370,156 455,153 534,991 376,39 
 Aktywa obrotowe3 955,0116 918,26909,623 607,38 
 Aktywa razem19 325,1623 373,414 444,614 983,78 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 397,1927 274,991 471,305 815,69 
 Zobowiązania długoterminowe430,104 552,9698,92970,80 
 Zobowiązania Krótkoterminowe5 967,0922 722,041 372,384 844,89 
 Kapitał własny12 927,97-3 901,582 973,31-831,91 
 Kapitał zakładowy701,60701,60161,36149,60 
 Pasywa razem19 325,1623 373,414 444,614 983,78 
 Liczba akcji (w tys szt.)7 016,007 016,007 016,007 016,00 
 Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_2,400,540,550,12 
 Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_2,400,540,550,12 
 Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_1,84-0,560,42-0,13 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_1,84-0,560,42-0,13 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _ w zł/EUR_0,000,000,000,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SF_Interbud_2023-12-31_pl.xhtml  
 SF_Interbud_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 ITB_SZB_JSF_2023-12-31_pl.xhtml  
 ITB_SZB_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 IL_SzD_2023-12-31_pl.xhtml  
 IL_SzD_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 Ocena_RN_Interbud_Lu_2023-12-31_pl.xhtml  
 Oswiadczenie_RN_w_sp_2023-12-31_pl.xhtml  

Załączniki

Inne komunikaty