Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
17.04.2024, 18:47

ITB SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-17    
 
 
  INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  20-037 Lublin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Racławickie 8/39  
  (ulica) (numer)  
  (81) 7463407 (81) 7464465  
  (telefon)  (fax)  
  info@interbud.com.pl www.interbud.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7120152242 008020841  
  (NIP)  (REGON)  
  259400RLBWAKJKOMC404 0000296176  
    (LEI)       (KRS)   
 Misters Audytors sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży1 603,3448 678,71354,0610 383,02 
 Koszty działalności operacyjnej1 091,9938 848,28241,148 286,22 
 Zysk ze sprzedaży511,359 830,44112,922 096,80 
 Zysk z działalności operacyjnej6 753,104 717,301 491,281 006,19 
 Zysk przed opodatkowaniem14 727,016 447,603 252,141 375,25 
 Zysk netto14 651,305 307,833 235,431 132,14 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 950,4114 201,62-872,363 029,16 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-734,8440,00-162,278,53 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 637,41-14 878,83-361,59-3 173,61 
 Przepływy pieniężne netto razem-6 322,66-637,21-1 396,22-135,91 
 Aktywa trwałe1 937,631 805,41445,64384,96 
 Aktywa obrotowe17 777,8423 315,924 088,744 971,52 
 Aktywa razem19 715,4725 121,324 534,385 356,47 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 059,2129 116,372 083,546 208,31 
 Zobowiązania długoterminowe19,043 843,344,38819,49 
 Zobowiązania Krótkoterminowe9 040,1725 273,032 079,165 388,82 
 Kapitał własny10 656,26-3 995,052 450,84-851,84 
 Kapitał zakładowy701,60701,60161,36149,60 
 Pasywa razem19 715,4725 121,324 534,385 356,47 
 Liczba akcji (w tys szt.)7 016,007 016,007 016,007 016,00 
 Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_2,090,760,460,16 
 Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_2,090,760,460,16 
 Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_1,52-0,570,35-0,12 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_1,52-0,570,35-0,12 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _ w zł/EUR_0,000,000,000,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 ITB_SZB_SSF_2023-12-31_pl.xhtml  
 ITB_SZB_SSF_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 ITB-2023-12-31-pl.zip  
 ITB-2023-12-31-pl.zip.xades  
 IL_SzD_2023-12-31_pl.xhtml  
 IL_SzD_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 Ocena_RN_GK_Interbud_2023-12-31_pl.xhtml  
 Oswiadczenie_RN_w_sp_2023-12-31_pl.xhtml  

Załączniki

Inne komunikaty