Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
18.04.2024, 23:54

PUN SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-18    
 
 
  Raen SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  Raen S.A. Energa odnawialna  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-071 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Krakowskie Przedmieście 13  
  (ulica) (numer)  
 
  (telefon)  (fax)  
    www.raen.pl  
  (e-mail)  (www)  
  113-268-28-30 141064373  
  (NIP)  (REGON)  
  259400KW2SIXIIPTON53 0000290409  
    (LEI)       (KRS)   
 Misters Audytor Adviser sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody łącznie całkowite23 195,004 779,005 122,001 019,00 
 Przychody ze sprzedaży22 457,003 441,004 959,00734,00 
 Koszty działalnosci operacyjnej-14 735,00-2 396,00-3 254,00-511,00 
 Amortyzacja-244,00-51,00-54,00-11,00 
 Zysk/(strata) ze sprzedaży7 722,001 045,001 705,00223,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 018,001 045,001 108,00223,00 
 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem4 303,002 376,00950,00507,00 
 Zysk/(strata) netto2 765,001 977,00611,00422,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 296,00-1 755,00507,00-374,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 331,001 765,00-736,00376,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 559,00-3,00344,00-1,00 
 Aktywa trwałe4 420,00491,001 017,00105,00 
 Aktywa obrotowe11 218,002 942,002 580,00627,00 
 Pożyczki udzielone krótkoterminowe456,000,00105,000,00 
 Należności krótkoterminowe3 770,00241,00867,0051,00 
 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne545,0021,00125,004,00 
 Kapitał własny8 230,001 935,001 893,00413,00 
 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 674,00597,00385,00127,00 
 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe5 733,00900,001 319,00192,00 
 Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł)0,190,130,040,03 
 Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)0,060,130,010,03 
 Liczba akcji na dzień bilansowy47 075 222,0015 000 000,0047 075 222,0015 000 000,00 
 Średnia ważona liczba akcji42 552 817,0015 000 000,0042 552 817,0015 000 000,00 
 
 Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na Euro według nastepujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilanoswy - według średniego kursu obowiazującego na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: na dzień 31.12.2023 r. - kurs 1 euro wynosił 4,3480 zł; na dzień 31.12.2022 r. - kurs 1 euro wynosił 4,6899 zł. - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiedni za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. - 4,5284, a dla roku 2022 - 4,6883 zł. Przeliczenia dokonano ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 rae-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Raen za 2023 
 rae-2023-12-31-pl.zip.XAdESpodpis 
 Raen_SZzD_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen za 2023 
 Raen_SZzD_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESpodpis 
 rae-szb-ssf_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z badania SSF Raen za 2023 
 rae-szb-ssf_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESpodpis 
 OZ_SSF_2023.xhtmlOświadczenie/informacja Zarządu SSF 2023 
 OZ_SSF_2023.xhtml.XAdESPodpis 
 OSWIADCZENIA_RN_SSF_2023.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej SSF Raen 2023 
 Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_2023.xhtmlOcena RN dotycząca sprawozdań za 2023 

Załączniki

Inne komunikaty