Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
19.04.2024, 16:03

ITB Zawarcie przez spółkę zależną dwóch umów pożyczek

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. spółka zależna Apartments Inwestycje sp. z o.o. (Spółka Zależna) podpisała z dwoma osobami fizycznymi (Pożyczkodawcy) dwie osobne umowy pożyczek na łączną kwotę ok 1,2 mln zł. Umowy przewidują okres spłaty zadłużenia do 2 lat od dnia otrzymania pożyczek. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M powiększone o 2,2% w skali roku. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonych pożyczek stanowi poręczenie Emitenta na rzecz Pożyczkodawców ważne do końca 2027 r. oraz hipoteka ustanowiona na nieruchomości gruntowej należącej do spółki zależnej WRP Inwestycje sp. z o.o. do kwoty 1,25 mln zł.
Ponadto Emitent informuje, iż zawarcie ww. umów pożyczek poprzedzone zostało nabyciem w tym samym dniu przez Pożyczkodawców łącznie 50% udziałów spółki Apartments Inwestycje sp. z o. o. od spółki Rupes sp. z o.o. , której przysługuje uprawnienie do odkupienie udziałów w terminie do końca lipca 2027 r. Umowy pożyczek, o których mowa powyżej nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych, a ich pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty